Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проводиться в законодавчо-регульованій сфері на підставі Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”

Орган з оцінки  відповідності (ООВ) ДП “Тернопільстандартметрологія” акредитований в Національному агентстві з акредитації України відповідно до вимог:

– ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2012 Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги (атестат акредитації №1О233 від 04.12.2017р., дата первинної акредитації 16.05.2013р. )

 Атестат акредитації

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014

М.ОСП-7-17 Порядок розгляду апеляцій

Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі Орган з оцінки  відповідності  ДП “Тернопільстандартметрологія” призначено (свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг  № UA.ТR.054) на право проведення робіт по Технічним регламентам:

Накази призначень по технічним регламентам

Безпечності іграшок, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2018 № 151;

Порядок проведення робіт

Витяг з порядку проведення робіт

Безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 № 62;

Порядок проведення робіт

Витяг з порядку проведення робіт

Мийних засобів, затвердженого постановою КМУ від 20.08.2008 № 717

Порядок проведення робіт

Витяг з порядку проведення робіт

З електромагнітної сумісності, затвердженого постановою КМУ від 16 грудня 2015р. № 1077

Витяг з порядку проведення робіт

Будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою КМУ від 20.12.2006 № 1764

Витяг з порядку проведення робіт

 

Витяг з Порядку сертифікації електропобутового та аналогічного обладнання і  комплектувальних виробів ПрС-14-14 від 26.12.2014р.

Витяг з порядку оформлення сертифікатів та відмов у їх видачі

Витяг з Порядоку скасування, призупинення або поновлення дії сертифікатів відповідності, сертифікатів на системи управління та атестатів виробництв

Права та зобов’язання заявників та клієнтів

Постанова КМУ №95 від 13.01.2016р. «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності»

Підтвердження вiдповiдностi продукції є однією з складових державної технічної політики i спрямована на забезпечення безпеки людини, тварини, майна та охорони довкілля. Підтвердження вiдповiдностi згідно із Законом України “Про пiдтвердження вiдповiдностi”- це дiяльнiсть, наслiдком якої є гарантування того, що продукцiя вiдповiдає встановленим законодавством вимогам. Пiдтвердження вiдповiдностi застосовується на доринковiй стадiї введення продукцiї в обiг i здiйснюється виробником як самостiйно, так i з залученням третьої сторонни – органа з сертифiкацiї.

Законом передбачено обов`язкове та добровiльне проведення робiт з пiдтвердження вiдповiдностi. Пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi є обов’язковим  для виробників  i постачальникiв. В законодавчо регульованiй сферi пiдтвердження вiдповiдностi виконується на вiдповiднiсть вимогам технiчних регламентiв з пiдтвердження вiдповiдностi за вказаними в ньому процедурами.

Одним iз перших найважливiших крокiв реформування системи технiчного регулювання в Українi у зв`язку зi вступом до СОТ є перехiд до оцiнки вiдповiдностi продукцiї (послуг) вимогам технiчних регламентiв. Оскiльки наша країна тримає курс на Європейський Союз, то нацiональнi технiчнi регламенти, що впроваджуються, гармонiзованi з аналогiчними Директивами ЄС.

Таким чином, вiдповiднiсть продукцiї має оцiнюватись згiдно з вимогами, встановленими технiчними регламентами. А цi вимоги дозволяють пiдприємствами, якi виробляють продукцiю з низьким ризиком небезпечностi, пiдтверджувати її вiдповiднiсть шляхом оформлення “Декларацiї вiдповiдностi”. Продукцiя з високим ступенем ризику небезпечностi оцінюється з використанням модулів, передбачених технічними регламентами, за участю органiв з оцiнки вiдповiдностi, до яких належить i ДП “Тернопiльстандартметрологiя”.

Технічні регламенти                                   

Технічний регламент – закон України  або  нормативно-правовий акт,  прийнятий  Кабінетом  Міністрів  України,  у якому визначено  характеристики продукції або пов’язані з нею  процеси  чи  способи виробництва,  а  також  вимоги  до  послуг,  включаючи  відповідні положення,  дотримання яких є обов’язковим. Він може також містити вимоги   до   термінології,  позначок,  пакування,  маркування  чи етикетування,  які застосовуються до певної продукції,  процесу чи способу виробництва.

Документи на проведення робіт з оцінки відповідності:

Заявка на проведення робіт з оцінки відповідності

Реєстр   технічних регламентів

http://www.csm.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=66

Декларація про відповідність продукції складається згідно з вимогами технічних регламентів, що стосуються відповідної продукції.
Декларація складається виробником або його уповноваженим представником, або постачальником, який відповідає за введення продукції в обіг в Україні.