Декларація керівництва ОС СУ ДП “Тернопілстандартметрологія” щодо неупередженості

Орган з сертифікації систем управління  ДП “Тернопільстандартметрологія” акредитований в Національному агентстві з акредитації України відповідно до вимог – ISO/IEC 17021-1:2015 Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту (атестат акредитації № 8O098 від 09.12.2016р.), на виконання робiт із сертифікації:

систем управлiння якiстю згiдно вимог ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015;

систем управлiння безпечнiстю харчових продуктiв згiдно вимог ДСТУ ISO 22000:2007, ISO 22000:2005;

 Атестат акредитації

Атестат НААУ СУЯ НАССР 2018

 Сертифiкат на систему управлiння:

– впливає iстотним чином на формування громадської думки про положення пiдприємства (органiзацiї, фiрми) на ринку i, як наслiдок, на формування портфелю замовлень;

– пiдвищує конкурентоздатнiсть i довiру споживачiв;

– розширює межi ринкiв i пiдвищує експортнi можливостi;

– служить гарантом для надання пiдприємству (органiзацiї, фiрмi) iнвестицiйної пiдтримки;

– засвiдчує потенцiйну здатнiсть пiдприємства (органiзацiї, фiрми) забезпечувати стабiльнiсть якостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг);

– створює можливiсть i умови для постiйного удосконалення.

Роботи з сертифiкацiї систем управлiння якiстю виконуються аудиторами i кандидатами в аудитори, атестованими i внесеними в Реєстр державної системи сертифікації. ОС співпрацює з технічними експертами, що мають досвід роботи та необхідні знання у відповідних галузях економіки.

Органу з сертифікації необхідно забезпечувати доступ для громадськості або оприлюднення відповідної і своєчасної інформації щодо процесу аудиту та процесу сертифікації, а також щодо статусу сертифікації (тобто щодо надання, підтримування сертифікації, розширення чи скорочення сфери сертифікації, повторного надання, призупинення чи поновлення, або скасування сертифікації) будь-якої організації.

М.ОСП-7-17 Порядок розгляду апеляцій, скарг та спірних питань

Проведення робіт з сертифікації систем управління

– порядок проведення сертифікації систем  управління якістю;

Витяг з порядку сертифікації систем управління якістю

– порядок проведення сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів;

Витяг з порядку проведення сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів

– порядок проведення наглядових аудитів і повторної сертифікації систем управління якістю, екологічного керування та систем управління безпечністю харчових продуктів;

Витяг з порядку проведення наглядових аудитів і повторної сертифікації систем управління якістю, екологічного керування та систем управління безпечністю харчових продуктів;

Витяг з порядку проведення сертифікації систем екологічного управління П.ОС СУ-9.2-03-17

Умови та критерії оцінки систем управління

(Витяг)

Бланки для сертифікації систем управління:

Заявка на сертифікацію системи управління якістю

Опитувальна анкета для попередньої оцінки систем управління

Заявка на систему управління безпечністю харчових продуктів

Опитувальна анкета для попередньої оцінки системи управління безпечністю харчових продуктів

Реєстр сертифікатів на систем управління виданих органом сертифікації систем управління

Зобов’язання і повноваження органу сертифікації та завника в період дії сертифікатів на систему управління