1. Сертифікація продукції та послуг

 

Орган сертифiкацiї продукцiї та послуг створений на базi Тернопiльського ДЦСМС вiдповiдно до наказу Держстандарту України вiд 14 грудня 1993 року № 192.

 

Сфера акредитації органу з сертифікації ДП «Тернопільстандартметрологія»:

Машин та устаткування;

Електрообладнання, призначене для використання за номінальної напруги від 50 до 1000 В змінного струму та від 75 до 1500 В постійного струму;

Трансформаторне та високовольтне обладнання:

 • Трансформатори;
 • Комплектні трансформаторні підстанції;
 • Пристрої комплектні;
 • Електророзподільні;
 • Вимикачі навантаження;
 • Роз’єднувачі та заземлювачі;

Мийні засоби та засоби для чищення інструментарію, апаратури, тощо

Нафтопродукти. Бензини автомобільні;

Парфумерно-косметична продукція;

Альтернативні види палива;

Іграшки;

Товари легкої промисловості;

Будівельні матеріали, вироби та конструкції;

Харчова продукція та продовольча сировина;

Тютюнова сировина. Тютюнові відходи. Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, сигарили (тонкі сигари) та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками. Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництв;

Послуги з тимчасового розміщення (проживання);

Послуги ресторанного господарства;

Послуги з ремонту та технічного обслуговування дорожніх  (колісних) транспортних засобів та їх складових.

 

            Порядок проведення робіт з сертифікації

 

 1. Подання заявки на сертифікацію та комплекту документів до заявки.

 

Заявки встановленої форми.

 

 1. Розгляд та прийняття рішення за заявкою

 

 1. Вибір схеми сертифікації продукції

 

Використовуються наступні схеми сертифікації продукції:

  

Схема 1а (сертифікація одиничних виробів)

Ця схема включає випробування зразків продукції для оцінювання їх відповідності. Вибірка не повинна бути обов’язково суттєвою для всієї номенклатури продукції.   Ця схема сертифікації передбачає наступне:

– відбір зразків, що вимагаються ОС;

– визначення, шляхом випробувань або оцінки, характеристик продукції;

– оцінка результатів випробувань або оцінювання;

– рішення.

Термін дії сертифіката відповідності – гарантійний термін придатності продукції до використання

 

Схема 1 b (сертифікація партії  продукції)

Ця схема включає випробування зразків продукції для оцінювання відповідності. Вибірка охоплює всю номенклатуру продукції або типові зразки (однорідної продукції) заявленої на сертифікацію продукції.       Ця схема сертифікації  передбачає наступне:

– відбір зразків, що вимагаються ОС;

– визначення, шляхом проведення  випробувань  або оцінювання,   характеристик  продукції;

– оцінку результатів випробувань або оцінювання;

– рішення.

Термін дії сертифіката відповідності – з врахуванням строку придатності продукції до споживання.

 

Схема 2 (сертифікація без обстеження виробництва)     

Ця схема включає випробування та ринковий нагляд. Ринковий нагляд здійснюється шляхом відбору зразків з ринку з метою встановлення, що вони продовжують відповідати встановленим при сертифікації вимогам.

Ця схема сертифікації передбачає наступне:

– відбір зразків, що вимагаються ОС;

– визначення, шляхом проведення випробувань або оцінювання,  характеристик продукції;

– оцінку результатів випробувань або оцінювання;

– рішення;

– ліцензування;

– нагляд, шляхом проведення випробувань або обстеження зразків, відібраних з ринку.

Термін дії сертифіката відповідності –  до одного року.

 

Схема 3 (сертифікація з обстеженням виробництва)

 Ця схема включає випробування та нагляд за виробництвом. Нагляд за виробництвом здійснюється шляхом відбору зразків на місці їх виготовлення з метою встановлення, що вони продовжують відповідати встановленим при сертифікації вимогам.

Ця схема сертифікації передбачає наступне:

– відбір зразків, що вимагаються ОС;

– визначення, шляхом проведення випробувань або оцінювання, характеристик продукції;

– оцінку результатів випробувань або оцінювання;

– рішення;

– ліцензування;

– нагляд, шляхом проведення випробувань або обстеження зразків, відібраних з виробництва, та оцінювання процесу виробництва.

Термін дії сертифіката відповідності –  до двох років.

 

Схема 4 (сертифікація продукції  з атестацією виробництва)

 Ця схема включає випробування і атестацію виробництва. Здійснюється нагляд та відбір зразків з місця виробництва, з метою встановлення, що вони продовжують відповідати встановленим при сертифікації вимогам.

    Ця схема сертифікації передбачає наступне:

– відбір зразків, що вимагаються ООВ;

– визначення, шляхом проведення випробувань або оцінювання, характеристик, властивостей продукції;

– первісне оцінювання виробничого процесу та атестація технічних можливостей виробництва;

– оцінку результатів випробувань та технічних можливостей виробництва;

– рішення;

Атестат виробництва видається терміном на 5 років (для cпиртовмісної продукції на термін дії ліцензії); для всіх інших – 3 роки;

Сертифікат відповідності видається на термін до трьох років;

– ліцензування;

– нагляд за атестованим виробництвом, шляхом проведення випробувань або обстеження зразків, відібраних з виробництва, та оцінювання процесу виробництва (його технічних можливостей);

– нагляд, шляхом проведення випробувань або обстеження зразків, відібраних з ринку.

Примітка. Ця система може визначити вплив розповсюдження на відповідність продукції та забезпечити передринковий механізм ідентифікування й виявлення суттєвих невідповідностей. Можуть мати місце істотні зусилля в разі дублювання тієї продукції, на чию відповідність не впливає процес розповсюджування.

          

 Схема 5 (сертифікація продукції з оцінкою (сертифікацією СУ)   

Ця схема включає випробування і оцінювання системи управління якістю. Здійснюється нагляд та відбір зразків або з ринку, або з місця виробництва, або з обох місць, з метою встановлення, що вони продовжують відповідати встановленим при сертифікації вимогам.

Ця схема сертифікації включає наступне:

– відбір зразків, що вимагаються ОС;

– визначення, шляхом проведення випробувань  або оцінювання, характеристик продукції;

– первинне оцінювання виробничого процесу або СУ (що придатне);

– оцінку результатів випробувань або оцінювання;

– прийняття рішення щодо сертифікації;

– підписання ліцензійної угоди;

–  нагляд за процесом виробництва чи СУ, або і те і інше;

–  нагляд, шляхом проведення випробувань чи обстеження зразків, відібраних з місця виготовлення чи з ринку або як з місця виготовлення, так і з ринку.

Термін дії сертифіката відповідності –  до трьох років.

 

Схема 6 (сертифікація послуг)

Ця схема призначена для сертифікації послуг.

Елементи схеми сертифікації включають:

– визначення характеристик для оцінювання послуг;

– початкове оцінювання системи управління якістю;

– оцінювання;

– рішення;

– ліцензування;

– нагляд за аудитами системи управління якістю;

– нагляд за відповідністю послуг.

Термін дії сертифіката відповідності –  до трьох років.

 

 1. Оформлення сертифіката відповідності та його реєстрація

 

 1. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції

 

 1. Призупинення або скасування дії сертифіката відповідності

Права і обов’язки Заявників

Порядок визначення вартості робіт з сертифікації (оцінки відповідності)

Інформація про процедуру розгляду скарг, спірних питань та апеляцій

 

Орган сертифiкацiї спiвпрацює з акредитованими у встановленому порядку випробувальними лабораторiями, якi мають вiдповiдне обладнання, квалiфiкований пер-сонал. Тiльки пiсля проведення випробувань i за їх позитивних результатiв ОС видається сертифiкат вiдповiдностi.

Пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї шляхом сертифiкацiї в ДП “Тернопiльстан-дартметрологiя” проводить компетентний персонал органу сертифiкацiї. Всi фахiвцi ОС мають достатнiй досвiд проведення робiт як в межах України, так i за кордоном. Бiльшiсть провiдних фахiвцiв є атестованими аудиторами та кандидатами в аудитори.

Атестованi аудитори та кандидати в аудитори вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки відповідності, стандартизації та сертифiкацiї систем управлiння ДП «Тернопільстандарт-метрологія»:

 

Хрупович Юрiй Теодозiйович – заступник генерального директора з пiдтвердження i оцiнки вiдповiдностi, аудитор з сертифiкацiї систем управлiння якiстю за ДСТУ ISO 9001:2015, аудитор з атестацiї виробництв, тел. 0352 25 04 97.

 

Бончук Роман Аврамович – провiдний iнженер вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки відповідності, стандартизації та сертифiкацiї систем управлiння, аудитор з сертифiкацiї харчової продукцiї та продовольчої сировини, аудитор з оцінки відповідності продукції за Технічним регламентом безпеки машин, тел. 0352 25 04 97.

 

Юркiв Зiна Дмитрiвна – провiдний iнженер вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки відповідності, стандартизації та сертифiкацiї систем управлiння, аудитор з сертифiкацiї послуг тимчасового розміщення (проживання), аудитор з сертифiкацiї продукцiї легкої промисловостi, кандидат в аудитори з оцінки відповідності продукції за Технічним регламентом безпеки іграшок, тел. 0352 52 64 12.

 

Кристинич Ірина Анатоліївна – провідний інженер вiддiлу з пiдтвердження i оцiнки відповідності, стандартизації та сертифiкацiї систем управлiння, аудитор з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів за ДСТУ ISO 22000:2007, тел.0352 52 64 12.

 

Щепінська Оксана Степанівна – провідний інженер відділу з підтвердження і оцінки відповідності, стандартизації та сертифікації систем управління, аудитор з оцінки відповідності продукції за Технічним регламентом мийних засобів, аудитор з сертифікації систем управління якiстю за ДСТУ ISO 9001:2015, аудитор систем екологічного менеджменту ISO 14001, кандидат в аудитори з атестації виробництв, тел.0352 52 64 12.

 

Лагіш Галина Андріївна – інженер І категорії відділу з підтвердження і оцінки відповідності, стандартизації та сертифікації систем управління,  аудитор з сертифікації послуг закладів (підприємств) ресторанного господарства, тел. 0352 25 04 97.

Луців Анжела Іванівна – інженер ІІ категорії відділу з підтвердження і оцінки відповідності, стандартизації та сертифікації систем управління, аудитор з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів за ДСТУ ISO 22000:2007, тел. 0352

52 64 12.

 

 1. Оцінка відповідності

 

Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проводиться в законодавчо-регульованій сфері на підставі Закону України “Про технічні регламенти та  оцінку відповідності”.

 

Орган з оцінки  відповідності (ООВ) ДП “Тернопільстандартметрологія” акредитований

в Національному агентстві з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги, атестат акредитації №1О233 від 04.12.2017р. (дата первинної акредитації 16.05.2015)

 

Атестат акредитації

 

Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі Орган з оцінки  відповід-ності  ДП “Тернопільстандартметрологія” призначено (свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг  № UA.ТR.054) на право проведення робіт по Технічним регламентам:

Безпечності іграшок, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2018 № 151;

Порядок проведення робіт

Витяг з порядку проведення робіт

Безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 № 62;

Порядок проведення робіт

Витяг з порядку проведення робіт

Мийних засобів, затвердженого постановою КМУ від 20.08.2008 № 717

Порядок проведення робіт

Витяг з порядку проведення робіт

Будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою КМУ від 20.12.2006 № 1764

Порядок проведення робіт

Витяг з порядку проведення робіт

Електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16 грудня 2015р. №1077

Порядок проведення робіт

Витяг з порядку проведення робіт

Витяг з Порядку сертифікації низьковольтного, трансформаторного та високовольтного електрообладнання ПрС-7-17 від 12.12.2017р.

Витяг з порядку оформлення сертифікатів та відмов у їх видачі

Витяг з Порядоку скасування, призупинення або поновлення дії сертифікатів відповідності, сертифікатів на системи управління та атестатів виробництв

Права та зобов’язання заявників та клієнтів

Постанова КМУ №95 від 13.01.2016р. «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності»

 

Підтвердження вiдповiдностi продукції є однією з складових державної технічної політики i спрямована на забезпечення безпеки людини, тварини, майна та охорони дов-кілля. Підтвердження вiдповiдностi згідно із Законом України “Про пiдтвердження вiдповiдностi”- це дiяльнiсть, наслiдком якої є гарантування того, що продукцiя вiдповiдає встановленим законодавством вимогам. Пiдтвердження вiдповiдностi застосовується на доринковiй стадiї введення продукцiї в обiг i здiйснюється виробником як самостiйно, так i з залученням третьої сторонни – органа з сертифiкацiї.

 

Законом передбачено обов`язкове та добровiльне проведення робiт з пiдтвердження вiдповiдностi. Пiдтвердження вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi є обов’язко-вим  для виробників  i постачальникiв. В законодавчо регульованiй сферi пiдтвердження вiдповiдностi виконується на вiдповiднiсть вимогам технiчних регламентiв з пiдтверджен-ня вiдповiдностi за вказаними в ньому процедурами.

 

Одним iз перших найважливiших крокiв реформування системи технiчного регу-лювання в Українi у зв`язку зi вступом до СОТ є перехiд до оцiнки вiдповiдностi продук-цiї (послуг) вимогам технiчних регламентiв. Оскiльки наша країна тримає курс на Євро-пейський Союз, то нацiональнi технiчнi регламенти, що впроваджуються, гармонiзованi з аналогiчними Директивами ЄС.

 

Таким чином, вiдповiднiсть продукцiї має оцiнюватись згiдно з вимогами, встанов-леними технiчними регламентами. А цi вимоги дозволяють пiдприємствам, якi виробля-ють продукцiю з низьким ризиком небезпечностi, пiдтверджувати її вiдповiднiсть шляхом оформлення “Декларацiї вiдповiдностi”. Продукцiя з високим ступенем ризику небезпеч-ностi оцінюється з використанням модулів, передбачених технічними регламентами, за участю органiв з оцiнки вiдповiдностi, до яких належить i ДП “Тернопiльстандартметро-логiя”.

 

Технічні регламенти                                   

 

Технічний регламент – закон України  або  нормативно-правовий акт,  прийнятий  Кабінетом  Міністрів  України,  у якому визначено  характеристики продукції або пов’язані з нею  процеси  чи  способи виробництва,  а  також  вимоги  до  послуг,  включаючи  відповідні положення,  дотримання яких є обов’язковим. Він може також містити вимоги   до   термінології,  позначок,  пакування,  маркування  чи етикетування,  які застосовуються до певної продукції,  процесу чи способу виробництва.

 

Документи на проведення робіт з оцінки відповідності:

Заявка на проведення робіт з оцінки відповідності

 

Реєстр   технічних регламентів

http://www.csm.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=66

            Декларація про відповідність продукції складається згідно з вимогами технічних регламентів, що стосуються відповідної продукції.
Декларація складається виробником або його уповноваженим представником, або постачальником, який відповідає за введення продукції в обіг в Україні.

 

 1. Сертифiкацiя систем управлiння

Декларація керівництва ОС СУ ДП “Тернопілстандартметрологія” щодо неупередженості

Орган з сертифікації систем управління (СУЯ) ДП “Тернопільстандартметрологія” акредитований в Національному агентстві з акредитації України відповідно до вимог

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які  здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 1. Вимоги

(атестат акредитації № 8O098 від 09.12.2016р.);

 Атестат акредитації

систем управлiння якiстю згiдно вимог ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015;

систем управлiння безпечнiстю харчових продуктiв згiдно вимог ДСТУ ISO 22000:2007, ISO 22000:2005;

 

Сертифiкат на систему управлiння:

 

– впливає iстотним чином на формування громадської думки про положення пiдприємства (органiзацiї, фiрми) на ринку i, як наслiдок, на формування портфелю замовлень;

 

– пiдвищує конкурентоздатнiсть i довiру споживачiв;

 

– розширює межi ринкiв i пiдвищує експортнi можливостi;

 

– служить гарантом для надання пiдприємству (органiзацiї, фiрмi) iнвестицiйної пiдтримки;

 

– засвiдчує потенцiйну здатнiсть пiдприємства (органiзацiї, фiрми) забезпечувати стабiльнiсть якостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг);

 

– створює можливiсть i умови для постiйного удосконалення.

 

Роботи з сертифiкацiї систем управлiння якiстю виконуються аудиторами i кандидатами в аудитори, атестованими згідно чинного законодавства. ОС співпрацює з технічними експертами, що мають досвід роботи та необхідні знання у відповідних галузях економіки.

 

Проведення робіт з сертифікації систем управління

порядок проведення сертифікації систем  управління якістю;

Витяг з порядку сертифікації систем управління якістю

– порядок проведення сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів;

Витяг з порядку проведення сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів

– порядок проведення наглядових аудитів і повторної сертифікації та систем управління безпечністю харчових продуктів;

Витяг з порядку проведення наглядових аудитів і повторної сертифікації та систем управління безпечністю харчових продуктів;

Умови та критерії оцінки систем управління

(Витяг)

 

Бланки для сертифікації систем управління:

Заявка на сертифікацію системи управління якістю

Опитувальна анкета для попередньої оцінки систем управління

Заявка на систему управління безпечністю харчових продуктів

Опитувальна анкета для попередньої оцінки системи управління безпечністю харчових продуктів

 Реєстр сертифікатів на систем управління виданих органом сертифікації систем управління (замінити при подачі на сайт)

Зобов’язання і повноваження органу сертифікації та завника в період дії сертифікатів на систему управління

 

 1. Екологічне маркування

 

Орган сертифікації ДП «Тернопільстандартметрологія» є дійсним представником Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» в Тернопільській області.

 

Спільно ми здійснюємо роботи щодо екологічного маркування відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14024.

 

Підприємство-виробник, продукція якого пройшла сертифікацію, отримує право на використання знаку «Зелений журавлик» на етикетці, а також на документації та рекламних матеріалах, що підтверджується відповідним міжнародним сертифікатом та ліцензійною угодою. Знак екологічного маркування дозволяє виробникам зміцнити свої позиції та підвищити конкурентоспроможність продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, а споживачам, в свою чергу, надає можливість зробити вибір на користь саме екологічно чистої продукції. На сертифікацію можуть бути заявлені будь-які товари, за винятком фармакологічних препаратів, медичного обладнання і тютюнових виробів, та послуги.

Для отримання знаку «Зелений журавлик» підприємству-виробнику необхідно подати заявку в Орган сертифікації ДП «Тернопільстандартметрологія» разом з документацією, що засвідчує екологічні характеристики продукції.